Välkommen till Kustordlistan!

 

Tabellerna nedan presenterar en engelsk – svensk och därunder en svensk – engelsk kustordlista, inklusive förklarande kommentarer, med syfte att klargöra en lång rad ord och uttryck med relevans för ingenjörsmässiga frågeställningar och planering av kustområden.

Såväl den engelsk – svenska som den svensk – engelska ordlistan riktar sig till en svensktalande läsare i det att förklaringarna ges på svenska oavsett om tabellen avser översättning från svenska till engelska eller tvärt om. Den svensk – engelska ordlistan kan således både användas i syfte att hitta motsvarande engelska ord för en känd svensk kustterm och för att förstå innebörden av en svensk kustterm.

Problemet med ordlistor i allmänhet och med nya ordlistor i synnerhet är att de ständigt behövs uppdateras med ord och översättningar som måste läggas till eller ändras. Därför kommer dessa två ordlistorna att uppträda i en ’levande’ form som kontuerligt kommer att uppdateras vid behov.

Förslag till förändringar och tillägg till ordlistan görs enklast genom att kontakta kustordlistans administratör som nås via Hans.Hanson@tvrl.lth.se.

 

Engelsk-svensk kustordlista med kommentarer.

Stavningen baseras på brittisk engelska. I de fall det förkommer en avvikande amerikansk stavning anges denna inom hakparanteser […]. Ord i kommentartexten med Stor bokstav och i Kursiv stil hänvisar sökord i ordlistan.

 

Svensk-engelsk kustordlista återfinns efter denna engelsk-svenska.

Engelska

Svenska

Kommentar

Accretion

Deposition, tillväxt, ackumulation

Aeolian

Vind-relaterad

Skrivs även Eolian.

Alongshore

Längs kusten

Amplitude (wave ~)

Amplitud (våg~)

Vertikala avståndet från lugnvattenytan till vågtopp eller vågdal.

Antinode

Svängningsbuk

 Om Stående vågor. Jmfr. Standing wave.

Armour unit [Armor ~]

Skyddselement

Sten- eller betongblock i det yttersta skiktet på marina konstruktioner.

Armouring [Armoring]

Harnesk(bildning)

Skyddande skikt på sedimentyta där finare material transporterats bort och grövre material ligger kvar.

Artificial nourishment

Strandfodring

Konstgjord utläggning av sand på en strand, inkl. upptagning och transport. Jmfr. Beach fill resp. Beach nourishment.

Attenuation

Dämpning

Backrush

Återspolning

Återflöde av vatten som sköljs upp på stranden när vågor bryter. Jmfr. Backwash.

Backshore

Övre strandzon

Strandplan och Sanddyner.

Backshore nourishment

Strandfodring av övre strandzonen

Jmfr. Backshore.

Backwash

Återspolning

Återflöde av vatten som sköljs upp på stranden när vågor bryter. Jmfr. Backrush.

Bank

(Sand)bank

Bar

Revel (sand~)

Barrier (island)

Barriärö (av sand)

Base (wave ~)

Vågbas

Vattendjup motsvarande 1/2 våglängd. Anger hur långt ner de våginducerade vattenrörelserna når.

Bathymetry

Batymetri

Bottentopografi.

Beach

Strand

Beach face

Kustlinjeslänt

Den våta delen av stranden närmast vattnet. Även Foreshore.

Beach fill

Sandutfyllnad

Avser endast själva sandmängden, inte processen att lägga ut etc. Jmfr. Artificial nourishment resp. Beach nourishment.

Beach nourishment(1)

Strandfodring

Generell term för konstgjord utläggning av sand på en strand. I begreppet Strandfodring ingår alla de åtgärder som behövs för att utvinna och fylla material, inklusive undersökning,
kontroll och tillståndsprövning.
Jmfr. Artificial nourishment resp. Beach fill.

Beach nourishment(2)

Strandfodring

Specifikt, där sanden läggs uppe på stranden och nära vattenlinjen. Jmfr. Beach Nourishment(1), Backshore nourishment resp. Shoreface nourishment.

Beach width

Strandbredd

Beach ridge

Strandvall

Bedform

Rytmiska bottenformer

Bed load transport

Bottentransport

Bench mark

Referenspunkt

Berm (beach~)

Strandplan

Berm crest

Bankettkrön

Brytpunkten mellan Strandplanet och Kustlinjeslänten.

Berm nourishment

Fodring av strandplanet

Specifikt, där sanden läggs på stranden och upp emot Sanddynerna. Jmfr. Backshore nourishment.

Blowout

Urblåsningsränna

Lokal skada på Sanddyner p.g.a. vind.

Bluff

Branta klitter

Innehåller i regel annat material förutom sand.

Boundary

Gräns, rand

Bore (tidal ~)

Flodvåg (tidvatten~)

Våg med vertikal eller nästan vertikal front.

Breaker

Brytande våg

Breaker depth

Vattendjup där vågen bryter

Breaker depth index

Bränningsindex

Förhållandet mellan Våghöjd och vattendjup vid vågbrott.

Breaker zone

Bränningszon

Område närmast kusten där vågor bryter.

Break point bar

Bränningsrevel

Revel formad av brytande vågor.

Breakwater

Vågbrytare

Bulkhead

Stödmur

Buoy

Boj

Buoyant

Flytande

I vattenkolumnen.

Bypassing

Förbiledning

Förflyttning av sand från Uppströms till Nedströms sida av konstruktioner.

Cape

Udde

Caustic

Skärningspunkt

Där Vågortogonaler skär varandra. Jmfr. Orthogonal.

Celerity

Hastighet

 Om vågor.

Chop

Små, korta vindvågor

Clapotis

Stående våg, sammanlagrad våg

Cliff

Klippvägg

Coastal plain

Kustslätt

Coastal current

Kustström

Cobble

Kullersten

Collapsing breaker

Kollapsande (brytande) våg

Vågen bryter precis innan den når stranden.

Convergence (waves)

Konvergens

Där Refrakterade Vågortogonaler närmar sig varandra.

Core (sample)

Cylindriskt sedimentprov

Current

Ström

Cusps (beach ~)

Våguddar

Rytmiska vågformer av sand längs strandlinjen.

Cuspate bar

Skärformig revel

Månskär-formade revlar utmed kusten vars ändar står i kontakt med stranden.

Cuspate spit

Lärevel

Byggs ut ifrån stranden i lä av en konstruktion eller naturligt skydd. Jmfr. Salient.

Crenulate (beach)

Vågformig strandlinje

Regelbundet vågformig strandform med mjukare rundning än Våguddar. Jmfr. Cusps (beach ~).

Crescentic bar

Vågformad revel

Liknar Cuspate bar, men vågformen når inte ända in till stranden.

Crest (wave ~)

Vågkam, vågkrön

Cyclone (tropical ~)

Orkan

Tropisk storm med vindstyrkor över cirka 34 m/s.  Benämns ’Hurricane’ på norra halvklotet, ’(Tropical) Cyclone’ på södra halvklotet och ’Typhoon’ i bortre Asien.

Decay (wave ~)

Avklingning (av vågor)

Vågor som inte längre påverkas av den vind som skapat dem.

Deep water

Djupt vatten

Vattendjup större än halva våglängden. Här påverkas vågen inte av bottnen. Jmfr. Wave base.

Deflation

Deflation

Borttransport av lösa, fina partiklar av vinden.

Depth contour

Djupkurva

Detached breakwater

Friliggande vågbrytare

Vågbrytare byggd (nära) parallellt med och ett stycke ut ifrån en strand i syfte att motverka erosion. Jmfr.  Offshore breakwater.

Dike

Skyddsvall

Skydd mot översvämning p.g.a. högt vattenstånd och/eller vågor.

Diffraction

Diffraktion

Transport av energi längs vågkammen vilket medför att vågen utbreder sig in i ett läområde bakom ett skydd.

Diffusion

Diffusion

Molekylär eller turbulent spridning till följd av koncentrationsskillnader.

Dilution

Utspädning

Displacement

Förskjutning

Dissipate

Dissipera

Förbruka, förlora.

Distortion

Distorsion

Vridning, förvrängning.

Diurnal (tide)

Tidvatten

Med perioden c:a ett dygn, dvs. ett Högvatten och ett Lågvatten per dygn.

Divergence (waves)

Divergens

Refrakterade Vågortogonaler fjärmar sig från varandra.

Downdrift

Nedströms

Om Sanddrift, Sandtransport.

Downstream

Nedströms

Om vatten.

Drag (force)

Släpkraft

Kraft till följd av Skjuvspänningar längs en yta. Jmf. Shear stress.

Dredge

Muddra

Drift

Transport

Av sediment.

Dune

(Sand)dyn

Ebb tide

Ebb

Lågvatten vid Tidvatten.

Eddy

Virvel

Edge wave

Randvåg

Resonansfenomen med Stående vågor tvärs och längs strandlinjen.

Entrainment

Inblandning, inträngning

Eolian

Vindrelaterad

Skrivs även Aeolian

Equilibrium profile

Jämviktsprofil

Erosion

Erosion

Reduktion av tillgänglig materialmängd inom ett visst område.

Escarpment

Erosionshak

Brant steg eller rasbrant i strandprofilen. Jmfr. Scarp.

Estuary

Estuarie

Del av flodmynning där salt och sött vatten blandas.

Excavation

Urgröpning, urgrävning, upptagning

Fall velocity

Sedimentationshastighet

Feeder beach

Depåstrand, matarstrand

En utfylld strand som förser Nedströms liggande kust med sand genom naturlig transport.

Feeder current

Matarström

Kustparallell ström som förser returströmmen med vatten.

Fetch

Stryklängd

Sträcka över vatten där vinden bygger upp vågor.

Flood tide

Flod

Högvatten vid Tidvatten.

Flow pattern

Strömningsmönster

Flux

Flöde

Force

Kraft

Foredune

Frontdyn

Sanddyn i första dynraden närmast havet.

Foredune ridge

Främre dynrad

En grupp av Sanddyner närmast havet.

Foreshore

Kustlinjeslänt

Våta delen av stranden närmast vattnet. Även Beach face.

Forerunner

Förlöpare

Långperiodisk våg som föregår Dyningsvågor i framkanten av en storm.

Freeboard

Fribord

Överskjutande krönhöjd, en konstruktions krönhöjd över Högvattennivån.

Fully arisen sea

Fullt utvecklad sjö

Granular

Kornformig

Gravity wave

Gravitationsvåg

Gravel

Grus

Groyne [Groin]

Hövd

Pir-liknande konstruktion byggd i syfte att stabilisera ett kustavsnitt mot erosion. Jmfr. Jetty resp. Pier.

Group (wave ~)

Våggrupp

En serie vågor som rör sig framåt tillsammans men med lite olika höjd, längd och riktning. Gruppens kollektiva hastighet kallas grupphastighet. Jmfr. Group velocity.

Group velocity

Grupphastighet

Om vågor, Våggruppens hastighet som kan vara annan än den individuella vågens hastighet. Den hastighet med vilken vågenergin transporteras. Jmfr. Wave group.

Gulf

Golf

Bukt där öppningsbredden är större än buktens längd.

Headland

Udde

Height (wave ~)

Våghöjd

Vertikala avståndet mellan vågtopp och vågdal.

High tide

Högvatten

Högsta vattenstånd till följd av Tidvatten.

High water

Högvatten

Hindcast (wave ~)

Vågberäkningar

Beräkning av vågklimat baserat på vindmätningar.

Hinterland

Bakland

Markområde bakom strand och Sanddyner.

Hurricane

Orkan

Tropisk storm med vindstyrkor över cirka 34 m/s.  Benämns ’Hurricane’ på norra halvklotet, ’(Tropical) Cyclone’ på södra halvklotet och ’Typhoon’ i bortre Asien.

Immersed

Nedsänkt

Impermeable

Ogenomtränglig

Impervious

Ogenomsläpplig

Incidence

Infall, inkommande

Inclined

Lutande

Indented coast

Inbuktande kust

Inertia

Tröghet

Infilling

Igensandning

Inlet (tidal ~)

Inlopp (tidvatten~)

Inshore

Kustnära zon

Område mellan Lågvattenlinjen och ut till där vågorna börjar bryta.

Inundation overwash

Överspolning

Överspolning av vatten och sediment p.g.a. högt vattenstånd.

Isobath

Djupkurva

Jetty

Pir

Byggd i syfte att stabilisera en flodmynning. Jmfr. Pier resp. Groin.

Kinetic energy

Rörelseenergi

Lagoon

Lagun

Sjö eller damm som står i direkt förbindelse med havet.

Lateral

Sido-, tvär-

Length (wave ~)

Våglängd

Horisontella avståndet mellan två intilliggande vågtoppar.

Levee

Översvämningsvall

Littoral

Littoral

Kustnära process (relaterad till sediment).

Littoral drift

Kustnära längsgående transporterat material

Syftar på det transporterade materialet

Littoral transport

Kustnära längsgående materialtransport

Syftar på transportprocessen.

Littoral zone

Kustnära zonen

Område mellan kustlinjen och yttre brytlinjen där det förekommer sedimenttransport.

Longshore

Längs kusten

Longshore bar

Kustparallell revel

Longshore current

Kustparallell ström

Low tide

Lägsta vattenstånd till följd av tidvatten

 

Low tide terrace

Lågvattenplatå

Strandområde som friläggs vid lågt Tidvatten.

Low water

Lågvatten

Mean sea level

Medelvattenytan

Vattenytans medelnivå över en längre tid.

Momentum

Rörelsemängd

Monochromatic waves

Regelbundna vågor

Alla vågor har samma höjd, period och riktning.

Mud flat

Marskstrand

Gyttjig strand som är ovanför vattenytan endast vid lågvatten.

Nearshore

Kustnära

Neap tide

Nipflod

Minimal Tidvattenvariation. Inträffar vid halvmåne.

Node

Svängningsnod

Om Stående vågor. Jmfr. Standing wave.

Nourishment (beach~)

Strandfodring

Konstgjord utläggning av sand på en strand. I begreppet ingår alla de åtgärder som behövs för att utvinna och

fylla material inklusive undersökning, kontroll och tillståndsprövning. Jmfr. Artificial nourishment resp. Beach fill.

Oblique

Sned

Offshore

Från kusten. Till havs.

Offshore breakwater

Friliggande vågbrytare

Vågbrytare byggd (nära) parallellt med och ett stycke ut ifrån en strand i syfte att skapa lugna vågförhållanden och motverka erosion. Jmfr. Detached breakwater.

Onshore

Mot kusten

Orbit

Partikelbana

Cirkulär eller elliptisk bana i vilken vattenpartiklarna under en våg rör sig.

Orthogonal (wave ~)

Ortogonal, (våg~)

(Våg)stråle. Linje vinkelrätt mot vågkammen. Jmfr. Ray.

Oscillatory waves

Oscillerande vågor

Vågor under vilka vattenpartiklarna rör sig i slutna cirkulära eller elliptiska banor. För dessa vågor sker ingen transport av massa utan bara av potentiell energi
i vågens riktning. Jmfr. Translatory waves, Standing wave.

Outflanking

Kringskärning

Lokal erosion vid konstruktioners ränder.

Overtopping

Överspolning

Överspolning p.g.a. vågor. Avser själva fenomenet.

Overwash

Överspolning

Överspolning p.g.a. vågor. Avser mängden vatten och sediment.

Parapet

Parapet

Låg mur på krönet av en konstruktion byggd i syfte att motverka Överspolning.

Perched beach

Invallad strand

Strandfodring som hålls på plats genom en konstgjord vall under vattnet.

Period (wave ~)

Vågperiod

Den tid det tar emellan att två intilliggande vågtoppar passerar samma punkt.

Permeable

Genomtränglig

Pervious

Genomsläpplig

Phase

Fas

Phase velocity

Fashastighet

Den individuella vågens hastighet. Jmfr. Group velocity.

Pier

Pir

Konstruktion för att lägga till med fartyg. Inte ett kustskydd. Jmfr. Jetty resp. Groin.

Pile, piling

Spont

Plunge point

Brytpunkt

Punkt där en störtande våg träffar vattenytan framför vågen. Jmfr. Plunging breaker.

Plunging breaker

Störtande (brytande) våg

Typisk surf-våg.

Pocket beach

Strandficka

En mindre strand omgiven på båda sidor av utskjutande kustpartier runt vilka sand inte transporteras.

Progressive (wave)

Framåtskridande (våg)

En vågrörelse där man kan följa vågornas rörelse framåt.

Profile nourishment

Profilfodring

Sanden läggs i den yttre delen av den aktiva profilen, vanligen precis utanför den yttre Reveln. Även Shoreface nourishment.

Quarry(stone)

Sprängsten

Rainbowing

Regnbågsfodring

Sand och vatten sprutas i en båge in på grunt vatten.

Random

Slumpmässig

Ray (wave ~)

Stråle (våg~)

Linje vinkelrätt mot vågkammen. Jmfr. Orthogonal.

Rear dune ridge

Bakre dynrad

En grupp Sanddyner längst ifrån havet.

Recession

Recession

Kustprofilen drar sig tillbaka kontinuerligt. Även Retrogression.

Recurved spit

Krumudde, strandsporre

Sandudde som böjer sig när den växer ut i vattnet.

Refraction

Refraktion

Förändring av vågens riktning p.g.a. förändrat vattendjup.

Refraction coefficient

Refraktionskoefficient

Mått på den relativa förändringen av Våghöjd p.g.a. Refraktion.

Remedial

Avhjälpande, korrigerande

Replenish

Fylla på

Retrogression

Retrogression

Kustprofilen drar sig tillbaka kontinuerligt. Även  Recession.

Revetment

Släntskydd

En typ av Strandskoning.

Ridge

Svallrevel

Kustparallell sandvall alldeles nära strandlinjen. Kan ibland sticka upp över vattenytan. Även Swash bar.

Rigid

Stel

Rip channel

Ripströmskanal

Rip current

Ripström

Smal, stark vattenström som rör sig vinkelrätt ut ifrån kusten.

Ripple (mark)

Rippel, Vågmärke

Vågformer på bottnen p.g.a. strömmande vatten.

Roughness

Råhet

Rubble

Stora stenar

Rubble mound breakwater

Stenvågbrytare

Runnel

Tidvattentråg

En djupare, kustparallell ränna nära kustlinjen bildad av tidvattnet.

Run-up (height)

Uppspolning(shöjd)

Runup overwash

Vågöverspolning

Salient

Lärevel

Lokal tillväxt på stranden i lä av en konstruktion eller naturligt skydd utan att nå ända ut till skyddet. Jmfr. Cuspate spit resp. Tombolo.

Saltation

Hoppande rörelse

Om sandkorn som hoppar fram utmed bottnen eller på stranden under stark vind- eller vattenrörelse.

Scarp (beach ~)

Erosionshak

Brant steg eller rasbrant i strandprofilen. Jmfr. Escarpment.

Scour

Lokal erosion, urgröpning

Seawall

Strandskoning

En konstruktion, släntskydd, byggd på land eller i vattenbrynet, parallellt med kusten i syfte att skilja land ifrån vatten.

Seiche

Seiche

Ett egensvängningsfenomen med en långperiodig Stående våg.

Semidiurnal (tide)

Tidvatten

Med perioden c:a ett halvt dygn, dvs. två Högvatten och två Lågvatten per dygn.

Setdown (wave ~)

Vågavsänkning

Vattenståndssänkning p.g.a. vågor.

Setdown (wind ~)

Vindavsänkning

Vattenståndssänkning p.g.a. vind.

Settling

Sedimentering

Setup (wave ~)

Våguppstuvning

Vattenståndshöjning p.g.a. brytande vågor.

Setup (wind ~)

Vinduppstuvning

Vattenståndshöjning p.g.a. vind som blåser mot land.

Shallow water

Grunt vatten

Där djupet är mindre än 1/25 av våglängden. Här rör sig alla vågor lika fort, oberoende av vågperioden.

Shear stress

Skjuvspänning

Spänning (kraft per ytenhet) utmed en yta. Jmfr. Drag force.

Shoal

Grund, bli grundare

Shoaling

Uppgrundning

Shoaling coefficient

Uppgrundningskoefficient

Mått på den relativa förändringen av Våghöjd p.g.a. Uppgrundning.

Shoreface

Bottnen utanför brytzonen

Shoreface nourishment

Strandfodring utanför brytzonen

 

Significant wave (height)

Signifikant våg(höjd)

Statistisk term som avser medelhöjden hos den högsta 1/3-delen av vågorna i en vågserie.

Siltation

Tillsandning, igensandning

Slope

Slänt(lutning)

Lutning anges vanligen som t.ex. 1:3 vilket betyder att slänten stiger 1 m vertikalt över 3 m horisontellt.

Solitary wave

Solitär våg

Våg på grunt vatten bestående endast av en vågtopp över stillvattenytan och som varken föregås eller följs av en vågdal.

Sound

Sund

Spectrum (wave ~)

Vågspektrum

Fördelning av vågornas energi på olika frekvenser och riktningar.

Spilling breaker

Spillande (brytande) våg

Våg som bryter gradvis med skummet rinnande ner för vågfronten.

Spit

Sandtunga

Spring tide

Springflod

Maximal Tidvattenvariation, då månen är full eller ny.

Squeeze (coastal ~)

Kustzonsinklämning

Där avståndet mellan kustlinje och bakomliggande infrastruktur successivt minskar genom att kusten retirerar medan infrastrukturen ligger kvar.

Standing wave

Stående våg

Uppträder i sluten bassäng där vågorna svänger upp och ner i samma punkt utan att röra sig framåt. Jmfr. Translatory wave resp. Oscillatory waves.
Maximal svängning i Svängningsbukar och minimal svängning i Svängningsnoder. Jmfr. Node resp. Antinode.

Steepness (wave ~)

Vågbranthet

Vågens höjd relativt dess längd.

Still water level

Stillvattennivå, lugnvattennivå

Vattenytans nivå utan inverkan av vågor.

Storm surge

Stormflod

Vinduppstuvning vid storm.

Subaerial

Över vattnet

Betyder bokstavligen 'under luften'.

Subaqueous

Under vattnet

Submerged (breakwater)

Undervattens(vågbrytare)

Krönet ligger under medelvattenytan.

Surf

Surfvågor

Allmän beteckning på brytande vågor i bryt- eller surfzonen.

Surf beat

Vågbrottssvängning

Långperiodisk (minuter) vågrörelse i Brytzonen som skapas genom samverkande brytande vågor som infaller i grupper.

Surf zone

Brytzon, bränningszon

Surge

Svall

Långperiodiska vågor med en period mellan 0.5 och 60 minuter.

Surging breaker

Svallande (brytande) våg

Våg utan egentligt vågbrott innan den sköljer upp på stranden.

Suspended load

Suspenderad transport

Mått på hur mycket sediment som är suspenderat.

Suspended transport
(rate)

Suspenderad transport

Mått på hur mycket sediment som transporteras framåt.

Swash

Vågsvall

Vatten som sköljs upp på stranden när vågor bryter.

Swash bar

Svallrevel

Kustparallell sandvall alldeles nära strandlinjen. Kan ibland sticka upp över vattenytan. Även Ridge.

Swash mark

Svallmärke

Kant på stranden som skapats av Uppspolande vågor.

Swash zone

Svallzon/uppspolningszon

Strandzon nära strandlinjen utsatt för Vågsvall.

Swell (wave)

Dyning

Långperiodiska regelbundna vågor som inte längre påverkas av vinden.

Swimming pier

(Bad)brygga

Tidal (~)

Tidvatten~

Tidal day

Tidvattendag

Tiden det tar för månen att rotera ett varv kring jorden, c:a 24 tim och 50 min. Kallas också ’måndygn’.

Tide (astronomical ~)

(astronomiskt) tidvatten

Regelbunden vattenståndsvariation p.g.a. inverkan av månen (2/3) och solen (1/3).

Tide (meteorological ~)

(meteorologiskt) tidvatten

Oregelbunden vattenståndsvariation till följd av varierande vind och lufttryck.

Tombolo

Ansluten lärevel

Lärevel som växt ända ut till det skyddande objektet. Jmfr. Salient.

Train (wave ~)

Vågtåg

Serie av vågor.

Transitional zone

Övergångsområde

Mellan djupt respektive grunt vatten. Jmfr. Deep water resp. Shallow water.

Transition wave

Uppgrundningsvåg

Våg i övergångsområdet mellan djupt och grunt vatten. Jmfr. Deep water resp. Shallow water.

Translatory wave

Translationsvåg

Där vågorna transporterar massa framåt i motsats till Oscillerande vågor, jmfr. Oscillatory waves.

Tropical cyclone

Orkan

Tropisk storm med vindstyrkor över cirka 34 m/s.  Benämns ’Hurricane’ på norra halvklotet, ’(Tropical) Cyclone’ på södra halvklotet och ’Typhoon’ i bortre Asien.

Tropical storm

Tropisk storm

Allmän beteckning i tropiska områden för stormar med vindstyrkor under 34 m/s.

Trough (wave ~)

Vågdal

Tsunami

Tsunami

Flodvåg. Svallvåg från jordbävning eller jordskred till havs.

Typhoon

Orkan

Tropisk storm med vindstyrkor över cirka 34 m/s.  Benämns ’Hurricane’ på norra halvklotet, ’(Tropical) Cyclone’ på södra halvklotet och ’Typhoon’ i bortre Asien.

Undertow

Underström

Utåtriktad bottenström i Brytzonen.

Updrift

Uppströms

Om Sanddrift.

Uprush

Uppspolning

Upstream

Uppströms

Om vatten.

Velocity (wave ~)

Våghastighet

För individuell våg.

Washover

Överspolning

Washover fan

Överspolningskon

Solfjäderformad sandavlagring på landsidan av Sanddyner.

Washover throat

Överspolningssänka

Lokal avsänkning i Sanddyner genom vilken Överspolning sker.

Wave-cut platform

Abrasionsflak

Hård, grund botten som 'hyvlats' ner av eroderande vågor.

Wave wall

Parapet

Låg mur på krönet av en konstruktion byggd i syfte att motverka Överspolning.

Weir jetty

Försänkt pir

Pir där en bit har avsänkt krönhöjd så att sediment kan passera över till en specifik uppsamlingsyta som muddras regelbundet.

Wind setup

Vinduppstuvning

Höjning av vattenytan närmast kusten p.g.a. en pålandsvind.

Wind wave

Vindvåg

 


 

Svensk- engelsk kustordlista med kommentarer.

Stavningen baseras på brittisk engelska. I de fall det förkommer en avvikande amerikansk stavning anges denna inom hakparanteser […]. Ord i kommentartexten med Stor bokstav och i Kursiv stil hänvisar sökord i ordlistan.

Svenska

Engelska

Kommentar

Abrasionsflak

Wave-cut platform

Hård, grund botten som 'hyvlats' ner av eroderande vågor.

Amplitud (våg~)

Amplitude (wave ~)

Vertikala avståndet från lugnvattenytan till vågtopp eller vågdal.

Ansluten lärevel

Tombolo

Lärevel som växt ända ut till det skyddande objektet.

Avhjälpande

Remedial

 

Avklingning (av vågor)

Decay (wave ~)

Vågor som inte längre påverkas av den vind som skapat dem.

Bakland

Hinterland

Markområde bakom strand och Sanddyner.

Bakre dynrad

Rear dune ridge

En grupp Sanddyner längst ifrån havet.

Bank (sand ~)

Bank

 

Bankettkrön

Berm crest

Brytpunkten mellan Strandplanet och Kustlinjeslänten.

Barriärö (av sand)

Barrier (island)

 

Batymetri

Bathymetry

Bottentopografi.

Boj

Buoy

 

Bottentransport

Bed load transport

 

Bottnen utanför brytzonen

Shoreface

 

Branta klitter

Bluff

Innehåller i regel annat material förutom sand.

Brygga (bad ~)

Swimming pier

 

Brytande våg

Breaker

 

Brytpunkt

Plunge point

Punkt där en störtande våg träffar vattenytan framför vågen. Jmfr. Störtande (brytande) våg.

Brytzon, bränningszon

Surf zone

 

Bränningsindex

Breaker depth index

Förhållandet mellan Våghöjd och vattendjup vid vågbrott.

Bränningsrevel

Break point bar

Revel formad av brytande vågor.

Bränningszon

Breaker zone

Område närmast kusten där vågor bryter.

Cylindriskt sedimentprov

Core (sample)

 

Deflation

Deflation

Borttransport av lösa, fina partiklar av vinden.

Deposition, tillväxt,
ackumulation

Accretion

 

Depåstrand, matarstrand

Feeder beach

En utfylld strand som förser Nedströms liggande kust med sand genom naturlig transport.

Diffraktion

Diffraction

Transport av energi längs vågkammen vilket medför att vågen utbreder sig in i ett läområde bakom ett skydd.

Diffusion

Diffusion

Molekylär eller turbulent spridning till följd av koncentrationsskillnader.

Dissipera

Dissipate

Förbruka, förlora.

Distorsion

Distortion

Vridning, förvrängning.

Divergens

Divergence (waves)

Refrakterade Vågortogonaler fjärmar sig från varandra.

Djupkurva

Depth contour, Isobath

 

Djupt vatten

Deep water

Vattendjup större än halva våglängden. Här påverkas vågen inte av bottnen. Jmfr. Vågbas.

Dyn (sand ~)

Dune

 

Dyning

Swell (wave)

Långperiodiska regelbundna vågor som inte längre påverkas av vinden.

Dämpning

Attenuation

 

Ebb

Ebb tide

Lågvatten vid Tidvatten.

Erosion

Erosion

Reduktion av tillgänglig materialmängd inom ett visst område.

Erosionshak

Escarpment, Scarp (beach ~)

Brant steg eller rasbrant i strandprofilen.

Estuarie

Estuary

Del av flodmynning där salt och sött vatten blandas.

Fas

Phase

 

Fashastighet

Phase velocity

Den individuella vågens hastighet. Jmfr. Grupphastighet.

Flod

Flood tide

Högvatten vid Tidvatten.

Flodvåg (tidvatten~)

Bore (tidal ~)

Våg med vertikal eller nästan vertikal front.

Flytande

Buoyant

I vattenkolumnen.

Flöde

Flux

 

Fodring av strandplanet

Berm nourishment

Specifikt, där sanden läggs på stranden och upp emot Sanddynerna. Jmfr. Strandfodring av övre strandzonen.

Framåtskridande (våg)

Progressive (wave)

En vågrörelse där man kan följa vågornas rörelse framåt.

Fribord

Freeboard

Överskjutande krönhöjd, en konstruktions krönhöjd över Högvattennivån.

Friliggande vågbrytare (1)

Detached breakwater

Vågbrytare byggd (nära) parallellt med och ett stycke ut ifrån en strand i syfte att motverka erosion. Jmfr.  Offshore breakwater.

Friliggande vågbrytare (2)

Offshore breakwater

Vågbrytare byggd (nära) parallellt med och ett stycke ut ifrån en strand i syfte att skapa lugna vågförhållanden och motverka erosion. Även Detached breakwater.

Frontdyn

Foredune

Sanddyn i första dynraden närmast havet.

Från kusten. Till havs.

Offshore

 

Främre dynrad

Foredune ridge

En grupp av Sanddyner närmast havet.

Fullt utvecklad sjö

Fully arisen sea

 

Fylla på

Replenish

 

Förbiledning

Bypassing

Förflyttning av sand från Uppströms till Nedströms sida av konstruktioner.

Förlöpare

Forerunner

Långperiodisk våg som föregår Dyningsvågor i framkanten av en storm.

Förskjutning

Displacement

 

Försänkt pir

Weir jetty

Pir där en bit har avsänkt krönhöjd så att sediment kan passera över till en specifik uppsamlingsyta som muddras regelbundet.

Genomsläpplig

Pervious

 

Genomtränglig

Permeable

 

Golf

Gulf

Bukt där öppningsbredden är större än buktens längd.

Gravitationsvåg

Gravity wave

 

Grund, bli grundare

Shoal

 

Grunt vatten

Shallow water

Där djupet är mindre än 1/25 av våglängden. Här rör sig alla vågor lika fort, oberoende av vågperioden.

Grupphastighet

Group velocity

Om vågor, Våggruppens hastighet som kan vara annan än den individuella vågens hastighet. Den hastighet med vilken vågenergin transporteras.

Grus

Gravel

 

Gräns, rand

Boundary

 

Harnesk(bildning)

Armouring [Armoring]

Skyddande skikt på sedimentyta där finare material transporterats bort och grövre material ligger kvar.

Hastighet

Celerity

Om vågor.

Hoppande rörelse

Saltation

Om sandkorn som hoppar fram utmed bottnen eller på stranden under stark vind- eller vattenrörelse.

Högvatten

High tide, High water

Högsta vattenstånd till följd av Tidvatten.

Hövd

Groyne [Groin]

Pirliknande konstruktion byggd i syfte att stabilisera ett kustavsnitt mot erosion. Jmfr. Pir.

Igensandning

Infilling, siltation

 

Inblandning, inträngning

Entrainment

 

Inbuktande kust

Indented coast

 

Infall, inkommande

Incidence

 

Inlopp (tidvatten~)

Inlet (tidal ~)

 

Invallad strand

Perched beach

Strandfodring som hålls på plats genom en konstgjord vall under vattnet.

Jämviktsprofil

Equilibrium profile

 

Klippvägg

Cliff

 

Klitter

Bluff

 

Kollapsande (brytande) våg

Collapsing breaker

Vågen bryter precis innan den når stranden.

Konvergens

Convergence (waves)

Där Refrakterade Vågortogonaler närmar sig varandra.

Kornformig

Granular

 

Korrigerande

Remedial

 

Kraft

Force

 

Kringskärning

Outflanking

Lokal erosion vid konstruktioners ränder.

Krumudde, strandsporre

Recurved spit

Sandudde som böjer sig när den växer ut i vattnet.

Kullersten

Cobble

 

Kustlinjeslänt

Beach face, Foreshore

Våta delen av stranden närmast vattnet.

Kustnära

Nearshore

 

Kustnära längsgående
materialtransport

Littoral transport

Syftar på transportprocessen.

Kustnära längsgående
transporterat material

Littoral drift

Syftar på det transporterade materialet.

Kustnära zon (1)

Inshore

Område mellan Lågvattenlinjen och ut till där vågorna börjar bryta.

Kustnära zon (2)

Littoral zone

Område mellan kustlinjen och yttre brytlinjen där det förekommer sedimenttransport.

Kustparallell revel

Longshore bar

 

Kustparallell ström

Longshore current

 

Kustslätt

Coastal plain

 

Kustström

Coastal current

 

Kustzonsinklämning

Squeeze (coastal ~)

Där avståndet mellan kustlinje och bakomliggande infrastruktur successivt minskar genom att kusten retirerar medan infrastrukturen ligger kvar.

Lagun

Lagoon

Sjö eller damm som står i direkt förbindelse med havet.

Littoral

Littoral

Kustnära process (relaterad till sediment).

Lokal erosion, urgröpning

Scour

 

Lutande

Inclined

 

Lågvatten

Low water

 

Lågvattenplatå

Low tide terrace

Strandområde som friläggs vid lågt Tidvatten.

Lägsta vattenstånd till
följd av tidvatten

Low tide

 

Längs kusten

Alongshore, Longshore

 

Lärevel (1)

Cuspate spit

Byggs ut ifrån stranden i lä av en konstruktion eller naturligt skydd. Även Salient.

Lärevel (2)

Salient

Lokal tillväxt på stranden i lä av en konstruktion eller naturligt skydd utan att nå ända ut till skyddet. Även. Cuspate spit. Jmfr. Ansluten lärevel.

Marskstrand

Mud flat

Gyttjig strand  som är ovanför vattenytan endast vid lågvatten.

Matarström

Feeder current

Kustparallell ström som förser returströmmen med vatten.

Medelvattenytan

Mean sea level

Vattenytans medelnivå över en längre tid.

Mot kusten

Onshore

 

Muddra

Dredge

 

Nedströms (1)

Downdrift

Om Sanddrift, Sandtransport.

Nedströms (2)

Downstream

Om vatten.

Nedsänkt

Immersed

 

Nipflod

Neap tide

Minimal Tidvattenvariation. Inträffar vid halvmåne.

Ogenomsläpplig

Impervious

 

Ogenomtränglig

Impermeable

 

Orkan

Cyclone, Hurricane, Tropical
cyclone, Typhoon

Tropisk storm med vindstyrkor över cirka 34 m/s.  Benämns ’Hurricane’ på norra halvklotet, ’(Tropical) Cyclone’ på södra halvklotet och ’Typhoon’ i bortre Asien.

Ortogonal, (våg~)

Orthogonal (wave ~)

(Våg)stråle. Linje vinkelrätt mot vågkammen. Jmfr. Stråle (våg~).

Oscillerande vågor

Oscillatory waves

Vågor under vilka vattenpartiklarna rör sig i slutna cirkulära eller elliptiska banor. För dessa vågor sker ingen transport av massa utan bara av potentiell energi i
vågens riktning. Jmfr. Translationsvåg, Stående våg.

Parapet

Parapet, Wave wall

Låg mur på krönet av en konstruktion byggd i syfte att motverka Överspolning.

Partikelbana

Orbit

Cirkulär eller elliptisk bana i vilken vattenpartiklarna under en våg rör sig.

Pir (1)

Jetty

Byggd i syfte att stabilisera en flodmynning. Äver Pier. Jmfr. Hövd.

Pir (2)

Pier

Konstruktion för att lägga till med fartyg. Inte ett kustskydd. Även Jetty. Jmfr. Hövd.

Profilfodring

Profile nourishment

 Sanden läggs i den yttre delen av den aktiva profilen, vanligen precis utanför den yttre Reveln. Även Shoreface nourishment.

Randvåg

Edge wave

Resonansfenomen med Stående vågor tvärs och längs strandlinjen.

Recession

Recession

Kustprofilen drar sig tillbaka kontinuerligt. Även Retrogression.

Referenspunkt

Bench mark

 

Refraktion

Refraction

Förändring av vågens riktning p.g.a. förändrat vattendjup.

Refraktionskoefficient

Refraction coefficient

Mått på den relativa förändringen av Våghöjd p.g.a. Refraktion.

Regelbundna vågor

Monochromatic waves

Alla vågor har samma höjd, period och riktning.

Regnbågsfodring

Rainbowing

Sand och vatten sprutas i en båge in på grunt vatten.

Retrogression

Retrogression

Kustprofilen drar sig tillbaka kontinuerligt. Även  Recession.

Revel (sand~)

Bar

 

Ripström

Rip current

Smal, stark vattenström som rör sig vinkelrätt ut ifrån kusten.

Rippel

Ripple

Vågformer på bottnen p.g.a. strömmande vatten.

Ripströmskanal

Rip channel

 

Rytmiska bottenformer

Bedform

 

Råhet

Roughness

 

Rörelseenergi

Kinetic energy

 

Rörelsemängd

Momentum

 

Sanddyn

(Sand) dune

 

Sandtunga

Spit

 

Sandutfyllnad

Beach fill

Avser endast själva sandmängden, inte processen att lägga ut etc. Även Artificial nourishment resp. Beach nourishment. Jmfr. flera översättningar av Strandfodring.

Sedimentationshastighet

Fall velocity

 

Sedimentering

Settling

 

Seiche

Seiche

Ett egensvängningsfenomen med en långperiodig Stående våg.

Sido~

Lateral ~

 

Signifikant våg(höjd)

Significant wave (height)

Statistisk term som avser medelhöjden hos den högsta 1/3-delen av vågorna i en vågserie.

Skjuvspänning

Shear stress

Spänning (kraft per ytenhet) utmed en yta. Jmfr. Släpkraft.

Skyddselement

Armour unit [Armor ~]

Sten- eller betongblock i det yttersta skiktet på marina konstruktioner.

Skyddsvall

Dike

Skydd mot översvämning p.g.a. högt vattenstånd och/eller vågor.

Skärformig revel

Cuspate bar

Månskär-formade revlar utmed kusten vars ändar står i kontakt med stranden.

Skärningspunkt

Caustic

Där Vågortogonaler skär varandra. Jmfr. Ortogonal.

Slumpmässig

Random

 

Slänt(lutning)

Slope

Lutning anges vanligen som t.ex. 1:3 vilket betyder att slänten stiger 1 m vertikalt över 3 m horisontellt.

Släntskydd

Revetment

En typ av Strandskoning.

Släpkraft

Drag (force)

Kraft till följd av Skjuvspänningar längs en yta. Jmf. Shear stress.

Små, korta vindvågor

Chop

 

Sned

Oblique

 

Solitär våg

Solitary wave

Våg på grunt vatten bestående endast av en vågtopp över stillvattenytan och som varken föregås eller följs av en vågdal.

Spillande (brytande) våg

Spilling breaker

Våg som bryter gradvis med skummet rinnande ner för vågfronten.

Spont

Pile, piling

 

Springflod

Spring tide

Maximal Tidvattenvariation, då månen är full eller ny.

Sprängsten

Quarry(stone)

 

Stel

Rigid

 

Stenvågbrytare

Rubble mound breakwater

 

Stillvattennivå, lugnvattennivå

Still water level

Vattenytans nivå utan inverkan av vågor.

Stora stenar

Rubble

 

Stormflod

Storm surge

Vinduppstuvning vid storm.

Strand

Beach

 

Strandbredd

Beach width

 

Strandficka

Pocket beach

En mindre strand omgiven på båda sidor av utskjutande kustpartier runt vilka sand inte transporteras.

Strandfodring (1)

Artificial nourishment

Konstgjord utläggning av sand på en strand, inkl. upptagning och transport. Jmfr. övriga översättningar av Strandfodring och Sandutfyllnad.

Strandfodring (2)

Beach nourishment

Generell term för konstgjord utläggning av sand på en strand. I begreppet Strandfodring ingår alla de åtgärder som behövs för att utvinna och fylla material inklusive undersökning,
kontroll och tillståndsprövning. Jmfr. övriga översättningar av Strandfodring och Sandutfyllnad.

Strandfodring (3)

Beach nourishment

Specifikt, där sanden läggs uppe på stranden och nära vattenlinjen. Jmfr. övriga översättningar av Strandfodring och Sandutfyllnad.

Strandfodring av övre strandzonen

Backshore nourishment

Jmfr. Övre strandzon.

Strandfodring utanför brytzonen

Shoreface nourishment

 

Strandplan

Berm (beach~)

 

Strandskoning

Seawall

En konstruktion, släntskydd, byggd på land eller i vattenbrynet, parallellt med kusten i syfte att skilja land ifrån vatten.

Strandvall

Beach ridge

 

Stryklängd

Fetch

Sträcka över vatten där vinden bygger upp vågor.

Stråle (våg~)

Ray (wave ~)

Linje vinkelrätt mot vågkammen. Jmfr. Ortogonal.

Ström

Current